Leveringsvoorwaarden

 1. Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Uitgeverij: Uitgeverij Nona, gevestigd te Castricum (Eerste Groenelaan 31, 1901 TA Castricum).

Internetlocatie: de plaats op het internet waar de uitgeverij de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een bestelling bij haar te doen.

Afnemer: degene die met de uitgeverij via de internetlocatie een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer producten.

 1. Toepasselijkheid

  Deze elektronische verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de uitgeverij op de internetlocatie en op alle overeenkomsten die via de internetlocatie tussen de uitgeverij en de afnemer worden aangegaan tot het leveren van boeken of andere producten (hierna: de overeenkomst). Door de afnemer gehanteerde algemene of andere voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – worden door de uitgeverij uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.

 2. Aanbod, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen van de uitgeverij zijn vrijblijvend. Een aanbod op de de internetlocatie kan door de uitgeverij binnen twee werkdagen na ontvangst van een bestelling van de afnemer worden herroepen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt.

3.2. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van de afnemer via de internetlocatie en schriftelijke aanvaarding (per e-mail of anderszins) van deze bestelling door de uitgeverij.

3.3. Indien ten aanzien van een product op de internetlocatie, of naar aanleiding van een bestelling via de internetlocatie, wordt vermeld dat dit onder voorwaarden wordt aangeboden of anderszins door de uitgeverij wordt vermeld dat voor bestelling daarvan nadere informatie(-uitwisseling) nodig is, wordt bedoeld dat het aanbod geacht te zijn gedaan onder het voorbehoud, en komt de overeenkomst pas tot stand op het moment, dat de afnemer die nadere voorwaarde(n) aanvaardt en/of de verlangde informatie naar tevredenheid van de uitgeverij verstrekt.

3.4. Ten aanzien van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie van de uitgeverij geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel door door de afnemer.

3.5. Gegevens die de afnemer in het kader van een bestelling op de internetlocatie opgeeft kunnen worden opgenomen in een persoonsregistratie conform de toepasselijke wetgeving. Voorzover de afnemer constateert dat gegevens over zij/hij/hen niet juist zijn zal zij/hij/hen de uitgeverij daarvan in kennis stellen.

 1. Prijzen en tarieven

4.1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de internetlocatie vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door de uitgeverij of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de internetlocatie zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, gelden niet voor producten die via de internetlocatie worden besteld, tenzij dat tussen de uitgeverij en de afnemer schriftelijk (per email of op papier) anders is afgesproken.

4.2. Alle door de uitgeverij gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en exclusief eventuele ander van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, transport- of verzendkosten.

4.3. De uitgeverij behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetlocatie worden vermeld.

 1. Facturering en betaling

5.1. Facturering geschiedt door de uitgeverij in beginsel gelijktijdig met de aflevering van de bestelde goederen.

5.2. Betaling door de afnemer dient vooraf te geschieden op een door de uitgeverij aangewezen bank- en/of girorekening, via Ideal of Paypal.

5.3. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgeverij is het de afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens de uitgeverij te verrekenen met een vordering van de afnemer op de uitgeverij.

5.4. De uitgeverij heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, of zekerheid voor de betaling van de afnemer te verlangen.

5.5. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is de uitgever gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen. In dat geval is de uitgeverij tevens gerechtigd van de afnemer vergoeding te vorderen voor alle werkelijk gemaakte gerechtelijke (waaronder advocatenkosten) en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 1. Aflevering, leveringstermijnen

6.1. Bestelde producten worden aan de afnemer geleverd door aflevering. Onder “aflevering” wordt in deze voorwaarden verstaan: bezorging van de goederen aan het daartoe door de afnemer opgegeven adres dan wel, indien de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan komen. De goederen zijn voor risico van de afnemer vanaf het moment van aflevering.

6.2. De uitgeverij streeft er naar bestelde producten aan afnemers in Nederland af te (doen) leveren binnen vijf werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst. Deze termijn, alsmede enige andere op de internetlocatie genoemde termijn voor een prestatie van de uitgeverij, is uitdrukkelijk een streeftermijn en geen bindende termijn.

6.3. De uitgeverij is gerechtigd nakoming van enige verplichtingen jegens de afnemer op te schorten zolang de afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens de uitgeverij, heeft voldaan.

 1. Overmacht

  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van de uitgeverij noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door de afnemer besteld product tijdelijk bij de uitgeverij of haar toeleverancier niet meer voorradig is.
 2. Reclames en klachten; retourzendingen

8.1. De afnemer dient klachten over de geleverde producten binnen één week na aflevering schriftelijk (per email of papier) en met duidelijke omschrijving van de klachten aan de uitgeverij mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens de uitgeverij ten aanzien van gebreken in geleverde producten en/of diensten.

8.2. Uitsluitend indien aan de afnemer een niet besteld of een beschadigd product is afgeleverd, is de afnemer gerechtigd een product aan de uitgeverij retour te zenden. De afnemer is verplicht retour te zenden producten in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij een retourzending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van de retour gezonden producten zal de uitgeverij, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog het door de afnemer bestelde product, respectievelijk een onbeschadigd product leveren.

 1. Eigendomsvoorbehoud

De uitgeverij behoudt het eigendom van alle door haar aan de afnemer geleverde (roerende) zaken, totdat de afnemer volledig heeft voldaan aan al haar/zijn/diens verplichtingen jegens de uitgeverij uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van boeken of andere producten, verplichtingen ten aanzien van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

 1. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Het is de afnemer niet toegestaan (en dit geldt zonodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van de uitgeverij) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgeverij enig door de uitgeverij aan de afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld boek of elektronisch product, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending online of van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

 1. Aansprakelijkheid van de uitgeverij en vrijwaring

11.1. De aanwezigheid van een gebrek geeft de afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.

11.2. De totale aansprakelijkheid van de uitgeverij wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW).

11.3. Aansprakelijkheid van de uitgeverij voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 11.2. is uitgesloten.

 1. Beëindiging van de overeenkomst

De uitgeverij heeft het recht de overeenkomst met de afnemer met onmiddelijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

De afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op haar/hem/hen rustende verplichting;

Aan de afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;

De afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgeverij ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

 1. Toepasselijkheid recht en geschillen

13.1. Op elke door de uitgeverij met de afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen, die behoren bij de door de uitgeverij met de afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Noord-Holland.

 1. Diversen
  De uitgeverij is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit de met afnemer gesloten overeenkomst(en) over te dragen aan dochter- en/of groeps-maatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht de uitgeverij uit haar verplichtingen jegens de afnemer zal zijn ontslagen. De afnemer is verplicht op eerste verzoek van de uitgeverij alle voor bedoelde overdracht noodzakelijke medewerking te verlenen.